A hangsúlyok jelölésrendszere

Írott jelölés Számítógépes jelölés Elnevezés
×××
BN1 (gyenge) betűtípus gyenge szakaszhangsúly
×××
BN2 (szakasz) betűtípus közepes szakaszhangsúly
×××
BN3 (emelt) betűtípus emelt erejű szakaszhangsúly
×××
BN4 (mondat) betűtípus fő-, mondathangsúly
^
 ^ – Kúpos ékezetjel (AltGr+3) szókapcsolás
\
 \ – Fordított perjel (AltGr+Q) rövid szünet
|
 | – Elválasztójel (AltGr+W) átlagos, sima szünet
#
 # – Kettőskereszt (AltGr+X) hosszú szünet

A hangsúlyok jelöléséhez szükséges betűkészlet letöltéséről és telepítéséről a Betűkészlet menüpontban tájékozódhat.

Fontosabb szabályok a Beszélni nehéz! helyes jelöléséhez

A jelölések, használatuk

 • Hangsúlyok
  A babona, miszerint minden kimondott mondatunk minden egyes szavának első szótagja hangsúlyos, természetesen nem igaz. Rögvest megbizonyosodhatunk arról, hogy melyik változat a helyes, ha "eldöcögtetjük" a következő mondatot:
  Az ember nem nyelhet le egy falatot se.
  - illetve elmondjuk helyesen, nyelvünk természetéhez jobban illően - így:
  Az ember nem^nyelhet^le^egy falatot^se.
  Hogy melyik szóra esik nagyobb nyomaték, azt a mondatban betöltött szerepe határozza meg. Ugyanaz a hangsor az egyik mondatban lehet nagyon fontos, ezért erős hangsúllyal ellátott, de lehet csak említő értékű, vagy éppen teljesen hangsúlytalan.
  Például az "ember" szó az alábbiakban:
  Nem^az állatok^tették,^hanem^az emberek.
  Az ember nem^nyelhet^le^egy falatot^se.
  Amit megígér^az^ember,^azt teljesítenie^kell.

  Az is segít, ha tudjuk: az új közlés, amit az adott mondatból ismerünk meg, fontosabb, mint a "közös előismeret" vagy a korábban már említett információ. Ezt jól példázza Péchy Blanka: Beszélni nehéz! című könyvének 128. oldalán található részlete: "A férfi kávét rendel. Ahogy a kávéját kavargatja, megpillant a szomszéd asztalnál egy nőt. A nő csinos." A "kávéját" és a "nő" szavak másodszorra már csak elenyésző hangsúlyt kapnak.
  Erősen leegyszerűsítve a hangsúlytípusok használatáról elmondhatjuk, hogy:
  • Főhangsúlyt az a szó kap, amelyik az újdonságértéke, fontossága miatt a leglényegesebb a mondatban.
   Tegnap^vittem^el.
   ő lönösen^nagy^segítségre^szorul.
   leg akkor,^ha semmi^esélye^sincs^a győzelemre.
  • A szakaszhangsúly hatálya a következő hangsúlyig tart, ebből a fokozatból gyakran több is található a mondatban. Ezek különböző erejűek lehetnek (emelt erejű, közepes erejű, gyenge).
   • Gyenge szakaszhangsúly kerül a szóra, ha pl. a mondatban csak említő értéke van, vagy ha jelentéséből, mandatbeli szerepéből következően csekély a szerepe.
    Ilyenkor mi^a^teendő?
    Hiszen ennek utóélete^is^van,^és azzal^is^foglalkoztunk.
   • A közepes erejű szakaszhangsúly a leggyakrabban előforduló, átlagos erővel kimondott fokozat. A mondanivaló szempontjából lényeges, de nem kiugró fontosságú a szó, amelyet ilyen erővel hangoztatunk.
    Megalakul^az új francia kormány.
    szöntöm^a Társalgó hallgatóit.
    dosították^a felmondásról^szóló rendelkezést.
   • Az emelt erejű (erősebb) szakaszhangsúlyú szavak nyomatéka nem éri el a mondathangsúlyét - egynél több is lehet az összetett mondatban -, de érezhetően kiemelkedik az átlagos erővel ejtett szavak közül.
    A ,^a feleség^helyzete \ egészen más^volt,^mint^a sőbbi^századokban.
    A minisztertanács több nemzetközi^témát^is^megtárgyalt.
    A miniszterelnökre^tartozik,^hogy \ kivel tud^és kivel akar együtt^dolgozni.
 • Szünetfajták
  • A rövid szünet inkább mondatokon belül, tagmondatok között, közbevetéskor fordul elő.
   Most, \ úgy^látom, \ nem^tud^mit^kezdeni^magával.
   De akadtak^a tagság^soraiban^is^olyanok,^akik védték, \ még bukása^után^is.
   A mintegy hatvan^nyelven^megjelent könyveiben \ merész feltételezéseket^bizonyít.
  • A közepes időtartamú szünet jobbára egy gondolat, mondat lezárásakor következik. Gyakorta a mondatvégi írásjel után következik, időnként felsorolások előtt, pontosvesszőnél, kettőspontnál.
   Csakugyan: | hol^tanulták^ezek^a kislányok, \ mi^a öltözködés?
   Valamit rosszul^tudok. | Vagy^a magfizikai^folyamatokban, \ vagy^a csillagászatban, \ vagy mind^a kettőben.
   De korai^volt^az^öröm. | Mert^az újdonsült kisinas minden^ténykedése \ balul^ütött^ki.
  • Hosszabb szünetet tarthatunk pl. egy bekezdés végén, párbeszédkor a két beszélő fél megszólalása közötti szünetet érzékeltetendő, értelmi elhatároláskor stb.
   Ma^már április hetedike^van. # Én^is^tudom!
   Jöttem^volna hamarabb^is. # Bár ttél^volna!
   Genf. # Újabb szovjet-amerikai tanácskozás^volt^a hadászati madófegyver-rendszerek^korlátozásáról.
 • Hangsúlytalan szavak
  A mondatban található hangsúlytalan elemeket kapcsolóívvel kötjük az előttük álló szóhoz. Ezek a szavak nyelvileg természetesen fontosak, nélkülük értelmetlen lenne a mondat, de a hangsúlyviszonyok szempontjából nem tartoznak a kiemelendő szavak közé.
  Még mindig^a levegőben^maradunk.
  Persze^ez nagyon^ritka.
  Kaphatok^egy óra gondolkodási^időt?

Hangsúlyos és hangsúlytalan elemek a mondatban

Dogmaszerű megállapításokat itt se tehetünk, de az igaz lehet: vannak olyan szófajok, mondatrészek a mondatban, amelyek leggyakrabban hangsúlyosak, míg mások többnyire semmiféle nyomatékot nem kapnak.

Jórészt hangsúlyosak például (újdonságértékük szerinti erőfokozattal):

 • A kérdő névmás
  Mennyibe^fog^kerülni^az új parlament?
  Kik^vehetnek^részt^a zenei^heteken?
 • A határozó
  Ezekről nagyon^érdekesen^írt Dienes^István, \ neves gészünk.
  Ha arra^gondolunk,^hogy akkor élt^és tevékenykedett Vitéz^János.
 • A számnév
  Ne^beszéljen! | Szóval egy^esztendőben^születtünk?
  Ma^már április hetedike^van. # Én^is^tudom!
 • A családnév
  Hallgassátok^meg Alekszej Tolsztoj két meséjét, \ Rab^Zsuzsa fordításában.
  A negyedik^emeleten Chopin gyászindulója^szól^a dióban.
 • Az egyenes szórendű igekötős ige(név)
  S kifizettek hatezer^forint rolási^díjat^is.
  Reggel^meg zök^neked levest, \ azért^majd fölásod^a fél kertemet
 • A tagadó- és tiltószó
  Nincs mentőgépkocsi-gyártás.
  Most \ úgy^látom, \ nem^tud^mit^kezdeni^magával.
  A koros zaspár megdöbben,^de nem^csodálkozik.
 • Az "is" kötőszóval nyomósított rész
  Nemcsak^a jobb fizetés, \ hanem^az érvényesülés^lehetősége^is^hívja.
  Jöttem^volna hamarabb^is.
 • A jelzők
  Az ablak üvegezését^a mai^korban^találták^fel.
  A honyi híd építése befejeződött.
  Tudod^mit szomszéd? | Adok^neked^egy bölcs tanácsot.

Ritkán kapnak hangsúlyt (vagy egyáltalán nem):

 • A határozott névelő
  Tüntet^a volt osztrák kancellár.
  Azon^töprengett, | miként^járhatna^túl^az^eszükön.
 • A határozatlan névelő
  Gondolja^meg,^hogy^egy ember boldogsága^van^a^kezében.
  De^egy életre belém^vésődött.
 • A kötőszó
  A falu megmaradása^vagy pusztulása^forgott^kockán.
  Az első^középdöntőben részt^vesz Tihany^és Keszthely^város^csapata.
 • A névutó
  Ha bárki keresne telefonon; | csak hat^óra^felé^leszek^itt.
  A Posta belügyelete^szerint: \ nem!

  Kivétel : szembeállításban:
  Nem^az asztal mellett,^hanem^az asztal alatt^láttam.
 • A hátravetett igekötő
  A közgyűlés holnapután^fejezi^be^munkáját.
  Nem^valószínű,^hogy valaki gyilkosságot^kövessen^el ok^nélkül.
 • A mondathangsúlyos (főhangsúlyos) részt követő szó (szavak)
  Leonardo ekkor^az ötvenes^éveiben^járt.
  Jaj, \ rossz^vége^lesz^ennek, fiam!

A jelölés során elkövethető - ennélfogva elkerülendő - hibalehetőségek:

 • Ne maradjanak jelöletlen szavak
  De^egy életre belém vésődött.
  Hiba: "belém", "vésődött" szavak jelöletlensége
  De^egy életre belém^vésődött.
 • Ne jelöljünk egy szót egyszerre hangsúlyosnak és hangsúlytalannak
  Jenőt jól^ismerem^már, \ nagyon^sokra^tartom.
  Hiba: "ismerem" szó jelölése
  Jenőt jól^ismerem^már, \ nagyon^sokra^tartom.
 • Ha egy hangsúlytalan szó mondatkezdő helyzetben van, felesleges elé kapcsolóívet tennünk
  ^Vagy nem^azt^kérte: | adnék ételt,^ha ásni^jön?
  Hiba: "Vagy" szó előtti kapcsolóív
  Vagy nem^azt^kérte: | adnék ételt,^ha ásni^jön?
  Ugyanaz a hiba, ha a mondatban szünet után következik a hangsúlytalan elem
  De nemcsak peket^festett, \^hanem novellákat^és verseket^is^írt.
  Hiba: "hanem" előtti kapcsolóív
  De nemcsak peket^festett, \ hanem novellákat^és verseket^is^írt.
 • Ne használjunk egynél több mondathangsúlyt
  Aki minden szót hangsúlyoz, nem emel ki semmit!
  Hiba: Minden túl van hangsúlyozva
  Aki minden^szót^hangsúlyoz, nem^emel^ki semmit!
 • A hangsúlyos szavakban csak az első szótagot jelöljük, ne az egész szót
  Mennyire^terjedt^ez^el^a zelmúltban?
  Hiba: "Mennyire" szó jelölése
  Mennyire^terjedt^ez^el^a zelmúltban?
 • Csak annyi pontot tegyünk a gyenge szakaszhangsúllyal és emelt erejű szakaszhangsúllyal jelölt szavak alá, ahány írásjel található az első szótagban
  Mi^a teendő?
  Hiba: "Teendő" szó jelölése
  Mi^a teendő?
 • Kerüljük a nyilvánvaló hibákat
  Hogyan tudnak^ilyen^körülmények zött^dolgozni?
  Hiba: "Tudnak", "között" szavak hangsúlya
  Hogyan^tudnak^ilyen^körülmények^között^dolgozni?
  Ki szelet \ vet, vihart^arat.
  Hiba: A rövid szünet rossz elhelyezkedése
  Ki szelet^vet, \ vihart^arat.
  Pedagógusok^és társadalom egymásra^mutogatnak.
  Hiba: "Pedagógusok", "társadalom" szavak szóvégi hangsúlyozása
  Pedagógusok^és társadalom egymásra^mutogatnak.

Forrás:
Szakács Béla és Kerekes Barnabás
Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez